POZYSKIWANIE DOTACJI Drukuj

Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło możliwości podnoszenia konkurencyjności firm, organizacji i instytucji w oparciu o dotacje unijne. Wśród polskich przedsiębiorców brakuje jednak dostatecznej wiedzy na temat funduszy strukturalnych oraz właściwej promocji programów pomocowych. Korzystaniu  z dotacji unijnych nie sprzyjają również skomplikowane procedury aplikacyjne. Wszystkie te bariery w sposób ciągły utrudniają efektywne pozyskiwanie dotacji  z funduszy europejskich. W oparciu o tego rodzaju problemy opracowaliśmy dla Państwa naszą ofertę.

Nasza oferta obejmuje:

1. Identyfikację źródeł finansowania projektu:

 • monitoring dostępnych funduszy unijnych
 • ocena szans uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE
 • przygotowanie analizy możliwości efektywnego wykorzystania funduszy unijnych w kontekście konkretnej inwestycji.

2. Doradztwo w kwestii wyboru odpowiedniego programu finansującego inwestycję lub szkolenia.

3. Przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji aplikacyjnej:

 • aplikacja/wniosek
 • studium wykonalności
 • biznes plan
 • załączniki
 • analiza finansowo – ekonomiczna
 • plan rozwoju eksportu.

4.Obsługę administracyjną projektu.

5.Monitoring realizacji projektu.

6.Końcowe rozliczenie projektu.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • przedsiębiorstw
 • organizacji pozarządowych
 • instytucji rynku pracy
 • znajdziemy najbardziej odpowiedni program pomocowy
 • przygotujemy analizy możliwości i szans uzyskania dofinansowania
 • przygotujemy wniosek, studium wykonalności, analizę potrzeb szkoleniowych i inne niezbędne załączniki
 • zrealizujemy projekt
 • rozliczymy projekt